EngageMedia Blog

ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၃ မွာ video4change ကြန္ယက္မွ ဗီဒီယုိ (Burmese)

by EM News August 11, 2014
လွဳပ္ရွားတက္ႀကြသူေတြႏွင့္စီတီဇင္ဂ်ာနယ္လစ္ေတြအတြက္သူတို့ရဲ႔ ဗီဒီယိုေတြထိထိေရာက္ေရာက္ ျဖန႔္ခ်ီထုပ္ေဝနိင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီးလမ္းညြွန္ ခ်က္ေတြထုပ္ျပန္ေပးခဲ႔ပါတယ္။ ဒီလမ္းညွြန္္ေတြထဲမွာမိုလ္ဘိုင္းဗီဒီယုိအသုံးျပဳပုံကေန အမွီအခိုကင္းတဲ႔ ဗီဒီယုိဝက္ဆိုဒ္ တည္ေထာင္ပုံအထိပါဝင္ျပီးInternews Europ မွပံပုိး ကူညီခဲ႔ပါတယ္။

1: အမွီအခိုကင္းတဲ႔ ဗီဒီယုိဝက္ဆိုဒ္ တည္ေထာင္ပုံလမ္းညႊန္ သင္ဟာသင့္ရဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ ဗီဒီယုီမွ် ေဝျခင္းဝက္ဆုဒ္ (သုိ႕ )အေပါင္းအသင္းမ်ားနင့္ စုေပါာင္းတည္ေထာင္ထားတဲ႔ ဗီဒီယုီမွ်ေဝၿခင္း ဝက္ဆုိဒ္တစ္ခုကုိ တည္ေထာင္ဖို့ ႀကိဳးပမ္းေနပါသလားဒါဆုိ သင္ဟာဒီလက္စြဲလမ္းညွြန္ ကုိဖတ္ သင့္တယ္။ဒီလက္စြဲမွာ Wordpress, Drupal နဲ႔ Plumi တို့လိုပဲ Free, libre open sourse software (FLOSS) အသုံးခ် ေျဖ ရွင္း ပုံကုိ အဓိကရွင္းျပထားျပီး video4change မွအဖြဲ႔ ဝင္ မစ္ဖက္ဇစ္ကေရးသားထားပါတယ္။ floss လက္စြဲလို့ ေခၚ ပါတယ္။

2: တန္ဖိုးနည္းဖုန္းမ်ားႏွင့္ထိေရာက္စြာဗီဒီယိုရုိက္ပုံ တစ္ကယ္လို့ သင္ဟာေငြေႀကးအခက္အခဲရွိျပီးေနာက္ဆုံးေပၚ ဗီဒီယုီကင္မရာေတြနဲ႔ ဖုန္းေတြကုိဝယ္မသုံးနိင္တဲ႔ဗီဒီယုိလွဳပ္ရွားတက္ႀကြ သူု (သုိ့)စီတီဇင္ဂ်ာနယ္လစ္သမားတစ္ဦးျဖစ္မယ္ဆုိရင္ဒီလမ္းညြွန္ခ်က္ေတြဟာအသုံးဝင္တယ္ဆုိတာေတြ႔မွာပါ ဒီလမ္းညြွန္ခ်က္ မွာလက္ရွိကုိင္ေဆာင္ထားတဲ႔ တန္ဖုိးနည္းကရီယာေတြနဲ႔ပဲအရည္အေသြးေကာင္းေကာင္းရေအာင္ဘယ္လိုရိုက္ ကူးရမလည္းဆိုတဲ႔နည္းလမ္းေတြျပထားပါတယ္။ Small World News လို့ ေခၚတဲ႔ လမ္ညွြန္ကုိ video4change မွဘရုိင္ယန္ကြန္ေလးကေရးသားထားပါတယ္။

3: စီတီဇင္ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြအတြက္တိုက္ရုိက္ဗီဒီယုိလွြင့္တင္ပုံလမ္း ညွြန္ သင္ဟာသင့္ျမိဳ႔နယ္မွာရွိတဲ႔ ဆႏၵ ျပပြဲ တစ္ ခုကို လြွင့္ ထုပ္ဖို့ဆႏၵရွိတဲ႔ စီတီဇင္ ဂ်ာနယ္လစ္ျဖစ္ပါသလား။ ဒါမွမဟုတ္ သင္ဟာသင္ျမင္ေတြ႔ရတဲ႔ အျဖစ္အပ်က္ေတြကိုအျခားonline ေလာကကုိမွ်ေဝဖို့အတြက္ မွန္ကန္တဲ႔အခ်ိန္ မွန္ကန္တဲ႔ေနရာေရာက္ေနပါသလား။ ဒီလိုမျဖစ္ခင္သင္ဟာဒီလမ္းညြွန္ကုိ ဖတ္ထားမယ္ဆုိရင္ သိပ္္အဆင္ေျပမွာပါ၊ လမ္းညြွန္ထဲမွာ တိုက္ရုိက္ ဗီဒီယုိ လြွင့္တင္ျခင္းႏွင္ပါတ္သက္ျပီး ကြဲျပားတဲ႔ နည္းဗ်ဳ ဟာေတြနဲ႔ ကိရိယာ အသုံးျပဳပုံေတြပါတယ္။ MIT Centre for Civic Media မွvideo4change အဖြဲ႔ ဝင္ဘက္ကီဟာဝြစ္တ္ ကေရးသားထားျပီးဒီလက္စြဲ မွာလူႀကိဳက္မ်ားတဲ႔ ဗီဒီယိုတုိက္ရုိက္လြင္တင္မွဳဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွဳ ေတြ၊ အင္စေတာလုပ္ပံုသုံးပံုေတြကုိလက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ခန္ေတြလည္းျပထားပါတယ္။

4: တိဇင္ဂ်ာနယ္လစ္ေတြအတြက္မိုဘိုင္းဗီဒီယုိအသုံးျပဳပုံ ဒီအခန္းမွာ ဗီဒီယုိ စီctivism ႏွင့္စီတီဇင္ဂ်ာနယ္ လစ္ဇင္အတြက္သင့္ ရဲ႔ ဖုန္းကုိဘယ္လိုအသုံးခ် ရမလည္း ဆုိတဲ႔သင္သိသင့္တဲ႔အရာအားလုံးပါဝင္သလို မိုဘိုင္းဗီဒီယုိအသုံးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတရား နည္းနာမ်ာႏွင့္ဗီဒီယုိကုိျဖန့္ခ်ီ နိင္မယ္ application ေတ၊ြအသုံး ျပဳပုံ ေတြ ပါလမ္းညြွန္ ထားပါတယ္မစ္လစ္ဆာေအာလ္ဘရိုက္က ေရးသားထားတာပါ။

စီတိဇင္ဂ်ာနယ္လစ္ေတြအတြက္မိုဘိုင္းဗီဒီယုိအသုံးျပဳပုံ( လြယ္ကူစြာေဒါင္းလုဒ္ဆြဲနိင္ဖုိ႕အတြက္ လက္စြဲက်မ္းမ်ားကုိအခန္မ်ားစြာမွာၿဖန္႔က်က္ၿပထား)

မိတ္ ဆက္။ ဒီလမ္းညႊွန္ဟာလူၾကိဳက္မ်ားတဲ႔ ဗီဒီယိုတုိက္ရုိက္လြင္တင္မွဳဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွဳ ေတြ၊ အင္စေတာလုပ္ပံုသုံးပံုေတြကုိတတ္ဆင္အသုံးၿပဳဖုိ႕ ဘယ္လုိစတင္ရမလည္းဆုိတာရွင္းၿပထားပါသည္။

ၿပင္ဆင္ စတင္ ပုံ ;ရုိက္ကူးၿပီးေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္

ၿပင္ဆင္ စတင္ ပုံ ;ဗီ ဒီယုိအေရအေသြးႏွင္႕ ကရီယာတန္ဆာပလာမ်ား

စီတီဇင္ဂ်ာနယ္လစ္ ေတြ အတြက္လက္ကုိင္ဖုန္လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာအေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ား

ဒီလမ္းညႊွန္ဟာလူၾကိဳက္မ်ားတဲ႔ ဗီဒီယိုတုိက္ရုိက္လြင္တင္မွဳဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွဳ ေတြ၊ အင္စေတာလုပ္ပံုသုံးပံုေတြကုိတတ္ဆင္အသုံးၿပဳပုံေတြကုိ လက္ေတြ႔ လုပ္ကုိင္ေလ႔က်င္႕ နိင္ေအာင္လည္းညြွန္ၾကားထားပါသည္။

Suara Baru: New Voices on the Indonesian Presidential Elections

by EM News August 06, 2014
EngageMedia's new initiative, Suara Baru (New Voices), features videos on young Indonesians and their views on its landmark presidential elections.

Indonesia holds its presidential election on 9 July 2014. This is set to be an important election for the country, with those in power from the New Order regime trying to make a comeback.

As
over one-third of the projected 186 million eligible voters will be first-time voters, this election presents an opportunity where young people could make a huge difference in the outcomes.

With this in mind, EngageMedia launched Suara Baru (New Voices), where we invited young filmmakers to create video stories in order to understand youth perspectives on the elections from Java to West Papua to migrant workers in Malaysia. Some of the produced videos are featured below, while the full collection is available here.

Suara Baru: New Voices on the Indonesian Presidential Elections

A Letter to the President
A young man describes the tragic state of his village in a letter to the Indonesian president. Will it ever be replied to?

Suara Baru: New Voices on the Indonesian Presidential Elections

The Hopes of Papuan Youth
What do young people in Raja Ampat, West Papua want the next Indonesian president to deliver?

Suara Baru: New Voices on the Indonesian Presidential Elections

View from the Edge
A candid look at why some Indonesians are not voting this round. The reasons range from apathy to administration, all expressed with a smile.

Suara Baru 4Choices of Indonesians in Malaysia
Malaysia currently hosts over two million Indonesian migrant workers. This video features some of their views on the 2014 presidential elections.

 

 

 

Suara Baru 5Elections and Conflict
This election has been widely dubbed as the ‘social media elections’. But why has engagement on social media turned youth who were friends into enemies?

 

 

 

Follow our election updates!
We'll be posting updates on and after polling day (9 July 2014) so be sure to follow us on Facebook and Twitter for more news and videos!